VšOP

VšOP VEVE, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1.

Úvodné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť: VEVE s. r. o., Astronomická 11, 821 02 Bratislava IČO: 44815794, DIČ: 2022839489, IČ DPH: SK2022839489, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58916/B, e-mailová adresa: veve@veve.sk, tel.: +421 918 184 369.
 • Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou VEVE s. r. o. ako dodávateľom a zákazníkom ako objednávateľom.
 • Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u dodávateľa objednáva prekladateľské, tlmočnícke alebo iné služby súvisiace s procesom prekladu alebo tlmočenia.

 

Článok 2.

Predmet zmluvy

  • Dodávateľ sa na základe zmluvy zaväzuje poskytnúť objednávateľovi prekladateľské, tlmočnícke alebo iné služby súvisiace s procesom prekladu alebo tlmočenia a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby dohodnutú cenu.

 

Článok 3.

Objednávka, uzavretie zmluvy, dodanie služby

  • Objednávka musí obsahovať určenie druhu služby, jazyk vyhotovenia, rozsah, cenu služby, termín a spôsob dodania služby. Objednávku môže objednávateľ zadať:
   • osobne alebo
   • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) na adrese veve@veve.sk.
  • K uzavretiu zmluvy dochádza:
   • podpisom zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom (písomným potvrdením objednávky) alebo
   • prijatím objednávky zo strany dodávateľa prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) v prípade, ak sa strany dohodli na komunikácii v elektronickej podobe, pričom zmluva je uzavretá doručením e-mailu dodávateľa potvrdzujúcim prijatie objednávky objednávateľovi.
  • Dodávateľ je povinný dodať službu objednávateľovi v termíne podľa objednávky. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať službu v dohodnutom termíne, ak bol o tejto situácii bezodkladne informovaný a bol mu oznámený nový termín dodania služby. Ak sa službu nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej primeranej lehote, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Ak objednávateľ pri uzavretí zmluvy výslovne informoval dodávateľa, že má záujem len na včasnom dodaní služby, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie služby. Dodávateľ vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za službu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní na určený bankový účet. V dodacej lehote nie je zohľadnená doba doručovania služby (doručovanie poštou alebo kuriérom).
  • Dodanie prekladu sa uskutoční spôsobom uvedeným v objednávke, a to:
   • osobným prevzatím prekladu objednávateľom v sídle dodávateľa, pričom objednávateľ potvrdí prijatie služby svojím podpisom,
   • odoslaním prekladu objednávateľovi elektronickou poštou (e-mailom), pričom doručenie prekladu je objednávateľ povinný potvrdiť e-mailom bezodkladne po tom, čo mu bola služba poskytnutá,
   • odoslaním prekladu v rámci Slovenska prostredníctvom kuriéra v rámci Bratislavy za poplatok 8,30 – EUR alebo doporučene poštou prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. za poplatok 3,- EUR alebo na dobierku za poplatok 5,- EUR, a do zahraničia za poplatok 10,- EUR.
 • S výnimkou doručenia zásielky na dobierku sú náklady doručenia splatné vopred, a to najneskôr spolu s uhradením ceny služby. Záväzok dodať službu sa považuje za splnený aj v prípade, ak objednávateľ neprevezme riadne doručovanú zásielku, resp. odmietne zásielku prevziať. V prípade, ak si objednávateľ zásielku neprevezme a táto sa vráti späť, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa náhradu nákladov spojených s vrátením zásielky (poštovné súvisiace so spätným zaslaním zásielky). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené doručenie zásielky zavinené doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo
 • nesprávne udanou adresou prijímateľa. Ak ide o poskytnutie tlmočníckych služieb, je objednávateľ povinný potvrdiť prijatie služby e-mailom bezodkladne po tom, čo bola služba poskytnutá. Ak objednávateľ bez preukázateľného závažného dôvodu odmietne potvrdiť prijatie služby alebo jej prijatie nepotvrdí do 24 hodín od jej poskytnutia, služba sa považuje za riadne poskytnutú.
 • Spolu so službou doručí dodávateľ objednávateľovi účtovný doklad (faktúru).

 

Článok 4.

Práva a povinnosti strán

  • Objednávateľ udeľuje svoj výslovný a neodvolateľný súhlas na začatie poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdzuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.
  • Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa na nekvalitný podkladový materiál k zákazke, pričom dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo pozastaviť práce, kým objednávateľ materiál nevymení alebo neopraví. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky prekladu spôsobené nevhodným alebo chybným podkladovým materiálom či nesprávnymi pokynmi objednávateľa, ak na túto skutočnosť dodávateľ objednávateľa vopred upozornil a objednávateľ na ich použití napriek výhradám dodávateľa trval.
  • Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetky informácie potrebné k vyhotoveniu zákazky, ak o to požiada, prípadne určí kontaktnú osobu, s ktorou môže ohľadom zákazky dodávateľ komunikovať.
  • Objednávateľ je povinný objednať si korektúru na text, ktorý bude publikovaný. Ak si ju neobjedná, berie na vedomie, že text nie je vhodné bez korektúry publikovať.
  • Dodávateľ nezodpovedá za škody z dôvodu chýb v preklade alebo inej úprave textu, ak si objednávateľ neobjedná korektúru u dodávateľa.
 • Objednávateľ berie na vedomie, že od tlmočníka môže požadovať výlučne služby súvisiace s procesom tlmočenia uvedené v objednávke, akékoľvek ďalšie služby nad rámec objednávky (písomný preklad, zápisnica z rokovania a pod.) nie sú zahrnuté v cene a môžu byť poskytnuté iba na základe osobitnej objednávky.
 • Objednávateľ nie je oprávnený vyhotovovať zvukové a obrazovo-zvukové záznamy z tlmočenia, ak uvedené nebolo vopred písomne dohodnuté s dodávateľom. V prípade porušenia zákazu má dodávateľ nárok voči objednávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny služieb, ktoré sú predmetom objednávky, vždy však najmenej 100,- EUR.
 • Objednávateľ je povinný zabezpečiť tlmočníkovi dopravu, ubytovanie a stravu počas tlmočenia, ak nie je dohodnuté inak.
 • Objednávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa nebude kontaktovať žiadneho subdodávateľa (prekladateľa, tlmočníka a i.), ktorý poskytoval pre objednávateľa prekladateľské alebo tlmočnícke služby na základe zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom.
 • Dodávateľ nezodpovedá za prípadné porušenia práv chránených autorským právom.

 

Článok 5.

Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

  • Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku kedykoľvek do času jej prijatia zo strany dodávateľa v zmysle bodu 3.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.
  • Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prekladateľských služieb a služieb súvisiacich s procesom prekladu, keďže ide o prípad začatia poskytovania služby resp. poskytnutia služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s §4 ods. 6 a §7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z.
  • Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní tlmočníckych služieb a služieb súvisiacich s procesom tlmočenia, ak na základe žiadosti objednávateľa došlo k začatiu poskytovania služby resp. poskytnutiu služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s §4 ods. 6 a §7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. (t. j. ak pred uplynutím lehoty na odstúpenie došlo k zmluvnej rezervácii tlmočníka a tlmočníckej techniky). V takom prípade je zrušenie zmluvy možné len na základe osobitnej dohody s dodávateľom, pričom objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi poplatok za zrušenie objednávky vo výške 30 % z ceny objednanej služby, ak bola objednávka zrušená viac ako 48 hodín pred poskytnutím služby, a poplatok vo výške 100 % ceny objednanej služby, ak bola objednávka zrušená menej ako 48 hodín pred poskytnutím služby.
  • Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prekladateľských služieb a služieb súvisiacich s procesom prekladu, ak zdrojový súbor obsahuje údaje, ktoré sú urážlivé, obscénne alebo v rozpore s právnymi predpismi. Ak sa dodávateľ dozvedel o týchto skutočnostiach až po tom, čo bol preklad zadaný poverenému prekladateľovi a zo strany povereného prekladateľa už došlo k plneniu, dodávateľ má nárok na zaplatenie ceny prekladu vykonaného do času odstúpenia od zmluvy, a to za každú začatú normostranu prekladu a tento nárok započítať voči nároku objednávateľa na vrátenie ceny prekladu, ak už bola zaplatená.
  • Dodávateľ si vyhradzuje právo pozastaviť poskytnutie služby v prípade, ak ide o nedostupnú jazykovú kombináciu prekladu/tlmočenia, alebo ak sa preukáže neobvyklá náročnosť objednávky (najmä z dôvodu náročnej alebo komplikovanej terminológie, neobvyklej jazykovej kombinácie, prípadne nutnosti ďalšieho medzistupňa prekladu atď.), v dôsledku ktorej bude nevyhnutné upraviť dobu dodania služby a/alebo upraviť cenu za službu, a to až do času dosiahnutia dohody medzi dodávateľom a objednávateľom. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti objednávateľa a ak dodanie služby nie je možné, alebo sa strany nedohodnú na novom termíne dodania služby a/alebo jej cene, ktorákoľvek zo strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť. Dodávateľ vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za službu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní na určený bankový účet.

 

Článok 6.

Cena a fakturácia

  • Ceny poskytovaných služieb sú stanovené na základe cenníka služieb platného v čase uzavretia zmluvy alebo na základe osobitnej cenovej kalkulácie.
  • Cena služby je splatná najneskôr spolu s dodaním služby, ak nebolo dohodnuté inak. Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa uhradenie preddavku až do výšky 100 % z ceny služby. Splatnosť preddavku je 5 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. Do času zaplatenia preddavku nie je dodávateľ povinný poskytnúť službu resp. začať s jej poskytovaním.
  • Dodávateľ vystaví daňový doklad (faktúru), ktorú je objednávateľ povinný uhradiť do termínu splatnosti a spôsobom uvedeným na daňovom doklade. Štandardný termín splatnosti je 14 dní. V prípade omeškania s uhradením daňového dokladu je objednávateľ povinný zaplatiť úroky z omeškania 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.

 

Článok 7.

Zachovanie mlčanlivosti a ochrana osobných údajov

  • Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že všetky informácie, ktoré objednávateľ poskytne dodávateľovi a ktoré neboli objednávateľom zverejnené alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné.
  • Dodávateľ bude:
   • zaobchádzať s informáciami ako s prísne dôvernými a podnikne všetky opatrenia, aby ostali dôverné,
   • používať a aplikovať informácie výlučne na účely súvisiace s predmetom zmluvy,
   • pristupovať k informáciám tak, aby v žiadnom prípade neboli zverejnené ani poskytnuté tretej strane a aby neboli použité ani na iný účel ako na predmet zmluvy a súvisiace úkony.
  • Na účely splnenia tohto záväzku sa dodávateľ zaväzuje dodržať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v získaných informáciách, najmä:
   • aby nedošlo k odovzdaniu informácií tretej osobe,
   • aby nedošlo k zverejneniu informácií,
   • aby nedošlo k rozmnoženiu a rozšíreniu poskytnutých informácií,
   • aby sa k informáciám nedostali neoprávnené osoby,
   • aby nedošlo k úniku informácií akýmkoľvek konaním, aj nedbalosťou.
  • Zadaním objednávky udeľuje objednávateľ (fyzická osoba) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v dokumente Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok a ktorý je zverejnený na internetovej stránke veve.sk.

 

Článok 8.

Reklamácia

  • Reklamáciu uskutočnenej služby je objednávateľ povinný uplatniť u dodávateľa písomne poštou na adresu sídla dodávateľa, alebo elektronickou poštou (e-mailom na veve@veve.sk) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa jej poskytnutia, v opačnom prípade nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby sú uplatnené oneskorene a zanikajú. V reklamácii služby je nutné uviesť číslo objednávky/zmluvy, popísať dôvod a charakter chýb, prípadne doložiť existenciu chýb záznamom. V prípade oprávnenej reklamácie je dodávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady nápravu v primeranej lehote, prípadne poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny služby. V prípade sporu o dôvodnosť reklamácie posúdia reklamovanú zákazku nezávislí dodávatelia. Výsledok posudku sa oznámi objednávateľovi spolu s oznámením o vybavení reklamácie.

 

Článok 9.

Riešenie sporov

  • Objednávateľ s dodávateľom sa dohodli, že v súvislosti s akýmikoľvek spormi platí právny poriadok Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú prednostne riešené vzájomnou dohodou a v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť zmierne riešenie sporu, bude spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

  • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a objednávateľom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy, individuálne dohodnutými podmienkami, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť VEVE s. r. o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke veve.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

VšOP CLARO, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1.

Úvodné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť: VEVE s. r. o., Astronomická 11, 821 02 Bratislava IČO: 44815794, DIČ: 2022839489, IČ DPH: SK2022839489, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58916/B, e-mailová adresa: veve@veve.sk, tel.: +421 918 184 369.
 • Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou VEVE s. r. o. ako dodávateľom a zákazníkom ako objednávateľom.
 • Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u dodávateľa objednáva prekladateľské, tlmočnícke alebo iné služby súvisiace s procesom prekladu alebo tlmočenia.

 

Článok 2.

Predmet zmluvy

  • Dodávateľ sa na základe zmluvy zaväzuje poskytnúť objednávateľovi prekladateľské, tlmočnícke alebo iné služby súvisiace s procesom prekladu alebo tlmočenia a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby dohodnutú cenu.

 

Článok 3.

Objednávka, uzavretie zmluvy, dodanie služby

  • Objednávka musí obsahovať určenie druhu služby, jazyk vyhotovenia, rozsah, cenu služby, termín a spôsob dodania služby. Objednávku môže objednávateľ zadať:
   • osobne alebo
   • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) na adrese veve@veve.sk.
  • K uzavretiu zmluvy dochádza:
   • podpisom zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom (písomným potvrdením objednávky) alebo
   • prijatím objednávky zo strany dodávateľa prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) v prípade, ak sa strany dohodli na komunikácii v elektronickej podobe, pričom zmluva je uzavretá doručením e-mailu dodávateľa potvrdzujúcim prijatie objednávky objednávateľovi.
  • Dodávateľ je povinný dodať službu objednávateľovi v termíne podľa objednávky. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať službu v dohodnutom termíne, ak bol o tejto situácii bezodkladne informovaný a bol mu oznámený nový termín dodania služby. Ak sa službu nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej primeranej lehote, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Ak objednávateľ pri uzavretí zmluvy výslovne informoval dodávateľa, že má záujem len na včasnom dodaní služby, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie služby. Dodávateľ vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za službu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní na určený bankový účet. V dodacej lehote nie je zohľadnená doba doručovania služby (doručovanie poštou alebo kuriérom).
  • Dodanie prekladu sa uskutoční spôsobom uvedeným v objednávke, a to:
   • osobným prevzatím prekladu objednávateľom v sídle dodávateľa, pričom objednávateľ potvrdí prijatie služby svojím podpisom,
   • odoslaním prekladu objednávateľovi elektronickou poštou (e-mailom), pričom doručenie prekladu je objednávateľ povinný potvrdiť e-mailom bezodkladne po tom, čo mu bola služba poskytnutá,
   • odoslaním prekladu v rámci Slovenska prostredníctvom kuriéra v rámci Bratislavy za poplatok 8,30 – EUR alebo doporučene poštou prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. za poplatok 3,- EUR alebo na dobierku za poplatok 5,- EUR, a do zahraničia za poplatok 10,- EUR.
 • S výnimkou doručenia zásielky na dobierku sú náklady doručenia splatné vopred, a to najneskôr spolu s uhradením ceny služby. Záväzok dodať službu sa považuje za splnený aj v prípade, ak objednávateľ neprevezme riadne doručovanú zásielku, resp. odmietne zásielku prevziať. V prípade, ak si objednávateľ zásielku neprevezme a táto sa vráti späť, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa náhradu nákladov spojených s vrátením zásielky (poštovné súvisiace so spätným zaslaním zásielky). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené doručenie zásielky zavinené doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo
 • nesprávne udanou adresou prijímateľa. Ak ide o poskytnutie tlmočníckych služieb, je objednávateľ povinný potvrdiť prijatie služby e-mailom bezodkladne po tom, čo bola služba poskytnutá. Ak objednávateľ bez preukázateľného závažného dôvodu odmietne potvrdiť prijatie služby alebo jej prijatie nepotvrdí do 24 hodín od jej poskytnutia, služba sa považuje za riadne poskytnutú.
 • Spolu so službou doručí dodávateľ objednávateľovi účtovný doklad (faktúru).

 

Článok 4.

Práva a povinnosti strán

  • Objednávateľ udeľuje svoj výslovný a neodvolateľný súhlas na začatie poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdzuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.
  • Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa na nekvalitný podkladový materiál k zákazke, pričom dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo pozastaviť práce, kým objednávateľ materiál nevymení alebo neopraví. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky prekladu spôsobené nevhodným alebo chybným podkladovým materiálom či nesprávnymi pokynmi objednávateľa, ak na túto skutočnosť dodávateľ objednávateľa vopred upozornil a objednávateľ na ich použití napriek výhradám dodávateľa trval.
  • Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetky informácie potrebné k vyhotoveniu zákazky, ak o to požiada, prípadne určí kontaktnú osobu, s ktorou môže ohľadom zákazky dodávateľ komunikovať.
  • Objednávateľ je povinný objednať si korektúru na text, ktorý bude publikovaný. Ak si ju neobjedná, berie na vedomie, že text nie je vhodné bez korektúry publikovať.
  • Dodávateľ nezodpovedá za škody z dôvodu chýb v preklade alebo inej úprave textu, ak si objednávateľ neobjedná korektúru u dodávateľa.
 • Objednávateľ berie na vedomie, že od tlmočníka môže požadovať výlučne služby súvisiace s procesom tlmočenia uvedené v objednávke, akékoľvek ďalšie služby nad rámec objednávky (písomný preklad, zápisnica z rokovania a pod.) nie sú zahrnuté v cene a môžu byť poskytnuté iba na základe osobitnej objednávky.
 • Objednávateľ nie je oprávnený vyhotovovať zvukové a obrazovo-zvukové záznamy z tlmočenia, ak uvedené nebolo vopred písomne dohodnuté s dodávateľom. V prípade porušenia zákazu má dodávateľ nárok voči objednávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny služieb, ktoré sú predmetom objednávky, vždy však najmenej 100,- EUR.
 • Objednávateľ je povinný zabezpečiť tlmočníkovi dopravu, ubytovanie a stravu počas tlmočenia, ak nie je dohodnuté inak.
 • Objednávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa nebude kontaktovať žiadneho subdodávateľa (prekladateľa, tlmočníka a i.), ktorý poskytoval pre objednávateľa prekladateľské alebo tlmočnícke služby na základe zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom.
 • Dodávateľ nezodpovedá za prípadné porušenia práv chránených autorským právom.

 

Článok 5.

Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

  • Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku kedykoľvek do času jej prijatia zo strany dodávateľa v zmysle bodu 3.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.
  • Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prekladateľských služieb a služieb súvisiacich s procesom prekladu, keďže ide o prípad začatia poskytovania služby resp. poskytnutia služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s §4 ods. 6 a §7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z.
  • Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní tlmočníckych služieb a služieb súvisiacich s procesom tlmočenia, ak na základe žiadosti objednávateľa došlo k začatiu poskytovania služby resp. poskytnutiu služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s §4 ods. 6 a §7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. (t. j. ak pred uplynutím lehoty na odstúpenie došlo k zmluvnej rezervácii tlmočníka a tlmočníckej techniky). V takom prípade je zrušenie zmluvy možné len na základe osobitnej dohody s dodávateľom, pričom objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi poplatok za zrušenie objednávky vo výške 30 % z ceny objednanej služby, ak bola objednávka zrušená viac ako 48 hodín pred poskytnutím služby, a poplatok vo výške 100 % ceny objednanej služby, ak bola objednávka zrušená menej ako 48 hodín pred poskytnutím služby.
  • Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prekladateľských služieb a služieb súvisiacich s procesom prekladu, ak zdrojový súbor obsahuje údaje, ktoré sú urážlivé, obscénne alebo v rozpore s právnymi predpismi. Ak sa dodávateľ dozvedel o týchto skutočnostiach až po tom, čo bol preklad zadaný poverenému prekladateľovi a zo strany povereného prekladateľa už došlo k plneniu, dodávateľ má nárok na zaplatenie ceny prekladu vykonaného do času odstúpenia od zmluvy, a to za každú začatú normostranu prekladu a tento nárok započítať voči nároku objednávateľa na vrátenie ceny prekladu, ak už bola zaplatená.
  • Dodávateľ si vyhradzuje právo pozastaviť poskytnutie služby v prípade, ak ide o nedostupnú jazykovú kombináciu prekladu/tlmočenia, alebo ak sa preukáže neobvyklá náročnosť objednávky (najmä z dôvodu náročnej alebo komplikovanej terminológie, neobvyklej jazykovej kombinácie, prípadne nutnosti ďalšieho medzistupňa prekladu atď.), v dôsledku ktorej bude nevyhnutné upraviť dobu dodania služby a/alebo upraviť cenu za službu, a to až do času dosiahnutia dohody medzi dodávateľom a objednávateľom. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti objednávateľa a ak dodanie služby nie je možné, alebo sa strany nedohodnú na novom termíne dodania služby a/alebo jej cene, ktorákoľvek zo strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť. Dodávateľ vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za službu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní na určený bankový účet.

 

Článok 6.

Cena a fakturácia

  • Ceny poskytovaných služieb sú stanovené na základe cenníka služieb platného v čase uzavretia zmluvy alebo na základe osobitnej cenovej kalkulácie.
  • Cena služby je splatná najneskôr spolu s dodaním služby, ak nebolo dohodnuté inak. Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa uhradenie preddavku až do výšky 100 % z ceny služby. Splatnosť preddavku je 5 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. Do času zaplatenia preddavku nie je dodávateľ povinný poskytnúť službu resp. začať s jej poskytovaním.
  • Dodávateľ vystaví daňový doklad (faktúru), ktorú je objednávateľ povinný uhradiť do termínu splatnosti a spôsobom uvedeným na daňovom doklade. Štandardný termín splatnosti je 14 dní. V prípade omeškania s uhradením daňového dokladu je objednávateľ povinný zaplatiť úroky z omeškania 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.

 

Článok 7.

Zachovanie mlčanlivosti a ochrana osobných údajov

  • Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že všetky informácie, ktoré objednávateľ poskytne dodávateľovi a ktoré neboli objednávateľom zverejnené alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné.
  • Dodávateľ bude:
   • zaobchádzať s informáciami ako s prísne dôvernými a podnikne všetky opatrenia, aby ostali dôverné,
   • používať a aplikovať informácie výlučne na účely súvisiace s predmetom zmluvy,
   • pristupovať k informáciám tak, aby v žiadnom prípade neboli zverejnené ani poskytnuté tretej strane a aby neboli použité ani na iný účel ako na predmet zmluvy a súvisiace úkony.
  • Na účely splnenia tohto záväzku sa dodávateľ zaväzuje dodržať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v získaných informáciách, najmä:
   • aby nedošlo k odovzdaniu informácií tretej osobe,
   • aby nedošlo k zverejneniu informácií,
   • aby nedošlo k rozmnoženiu a rozšíreniu poskytnutých informácií,
   • aby sa k informáciám nedostali neoprávnené osoby,
   • aby nedošlo k úniku informácií akýmkoľvek konaním, aj nedbalosťou.
  • Zadaním objednávky udeľuje objednávateľ (fyzická osoba) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v dokumente Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok a ktorý je zverejnený na internetovej stránke veve.sk.

 

Článok 8.

Reklamácia

  • Reklamáciu uskutočnenej služby je objednávateľ povinný uplatniť u dodávateľa písomne poštou na adresu sídla dodávateľa, alebo elektronickou poštou (e-mailom na veve@veve.sk) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa jej poskytnutia, v opačnom prípade nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby sú uplatnené oneskorene a zanikajú. V reklamácii služby je nutné uviesť číslo objednávky/zmluvy, popísať dôvod a charakter chýb, prípadne doložiť existenciu chýb záznamom. V prípade oprávnenej reklamácie je dodávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady nápravu v primeranej lehote, prípadne poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny služby. V prípade sporu o dôvodnosť reklamácie posúdia reklamovanú zákazku nezávislí dodávatelia. Výsledok posudku sa oznámi objednávateľovi spolu s oznámením o vybavení reklamácie.

 

Článok 9.

Riešenie sporov

  • Objednávateľ s dodávateľom sa dohodli, že v súvislosti s akýmikoľvek spormi platí právny poriadok Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú prednostne riešené vzájomnou dohodou a v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť zmierne riešenie sporu, bude spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

  • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a objednávateľom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy, individuálne dohodnutými podmienkami, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť VEVE s. r. o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke veve.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.